Një tjetër lajm i mirë për Pejën

Komisioni Arbitrar i Federatës së Basketbollit të Kosovës ka shqyrtuar ankesën e KB Pejës dhe ka marrë disa vendime.

Komisioni Arbitrar i Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) ka aprovuar pjesërisht ankesën e KB Pejës.

Kjo e fundit u përjashtuar nga Superliga, pasi u tërhoq nga ndeshja finale e Play Off-it në takimin ndaj Sigal Prishtinës, dhe u dënua me 2 mijë euro gjobë.

Por, Komisioni Arbitrar i ka dhënë shpresa Pejës, pasi e ka rikthyer në rishqyrtim vendimin e Komisionit Disiplinor për përjashtimin nga Superliga të klubit verdhezi

Në vazhdim mund ta lexoni komunikatën e plotë të Federatës së Basketbollit të Kosovës

Në bazë te nenit 9 të Rregullores mbi punën e Komisionit Arbitrar dhe Ankesës, Nr.189 të dt.25.05.2015 (Ref):18/2015, Komisioni Arbitrar në përbërje ,Halit Muharremi, Kryetar, Asdren Hoxha dhe Artan Qerkini, anëtarë, në mbledhjen e mbajtur më dt.26.05.2015 mori këtë:

 Vendim

Aprovohet pjesërisht Ankesa e KB Peja,Nr.189 e dt.25.05.2015 në mënyrën si në vijim:

Mbetet në fuqi, dënimi me gjobë në shumë prej 2.000,00 Euro.

Refuzohet Ankesa e KB Peja që ka të bëjë me anulimin e ndeshjeve 2:1 për KB Sigal Prishtina.

Pika I e vendimit te Komisionit Disiplinor Nr.185, që ka të bëjnë me diskualifikimin nga garat e mëtutjeshme në ETC Superligë dhe rënie në një rang më të ulët të garave të “KB Peja” dhe pika IV e të njëjtit vendim që ka të bëjë me masën disiplinore, ndalim i ushtrimit të detyrës në kohëzgjatje prej 1 viti për Gazmend Pupovci i kthehen Komisionit Disiplinor në rivendosje.

 

ARSYETIM

Fillimisht, Komisioni Arbitrar, analizoi, afatshmerinë e Ankesës së shqyrtuar edhe konstatoi se e njëjta ështëushtruar brenda afatit të përcaktuar me rregulloret në fuqi.

Pretendimet Ankimore te KB Peja, kanë të bëjnë me mos aplikimin e nenit 20 te Rregullave të Lojës së Basketbollit, (FIBA) të aprovuara me dt.02.02.2014,Barcelonë-Spanjë të cilat sipas Ankuesit, është dashur ti ketë parasysh,Komisioni Disiplinor me rastin e marrjes së vendimit të atakuar.

Pavarësisht nga pretendimet ankimore, Komisioni për Arbitrazh kujdeset sipas detyrës zyrtare për aplikimin e drejtë të rregulloreve dhe akteve normative në fuqi.

Duke shqyrtuar, pretendimet ankimore, Komisioni Arbitrar arriti në përfundim se në rastin konkret, ankesa e KB”Peja”, që ka të bëjë me rikthimin e ndeshjeve të serisë finale të play-offit është jolëndore sepse vendimi i Komisionit Disiplinor i atakuar me ankesë nuk ka të bëjë fare me regjistrimin zyrtar të ndeshjes së serisë finale të play-offit në edicionin garues 20014/2015.

Po ashtu Komisioni Arbitrar e vlerësoi të drejtë Vendimin e Komisionit Disiplinor të cekur më lartë për sa i përket vendimit për dënimin me gjobë.

Për sa i përket vendimit për diskulifikimin nga garat e mëtutjeshme në ETC Superligë dhe rënien në një rang më të ulët të garave të KB “Peja”, Komisioni Disiplinor nuk ka dhënë arsye për faktet vendimtare dhe për këtë arsye vendimi në fjalë konsiderohet i paekzaminueshëm.

Komisioni Disiplinor i FBK-së bënë vetëm një përshkrim të provave të shqyrtuara duke mos bërë fare edhe vlerësimin e tyre. Një prej elementeve esenciale të një vendimi të arsyetuar është vlerësimi i provave, e jo vetëm përshkrimi mekanik i tyre.

Në pjesën arsyetuese të vendimit duhet të përcaktohet në mënyrë të qartë se çfarë vlere provuese ka secila provë, po ashtu duhet të vlerësohen provat një nga një dhe të gjitha së bashku, në mënyrë që të verifikohet se për cilat shkaqe Komisioni Disiplinor ka vendosur si në dispozitiv.

Komisioni për Arbitrazh arsyeton se Komisioni Disciplinor në vendimin e tij duhet të përshkruaj pjesët e deklaratave të vëzhguesit të ndeshjes të datës 19.05.2015; Deklaratën e gjyqtarit kryesor të ndeshjes z. Ivan Milicevic të datës 20.05.2015 si dhe deklaratat tjera dhe të përcaktojë se në çfarë mënyrë këto deklarata ndërlidhen me zbatimin e akteve normative të FBK-së të cituara në vendimin e tyre.

Në mënyrë të posaçme, Komisioni për Arbitrazh potencon faktin se me rastin e marrjes së vendimeve kapitale Komisioni Disiplinor duhet në mënyrë specifike ti peshojë rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese të cilat në rastin konkret fare nuk përmenden nëvendimin e Komisionit Disiplinor. Për trajtimin specifik të fakteve me rastin e matjes së denimit neni 23 i Rregullores Disiplinore, parashikon si në vijim :

“ Me rastin e matjes së dënimit merren parasysh të gjitha rrethanat që ndikojnë që dënimi të jetë më i madhore më i vogël, veçanërisht pesha e kundërvajtjes dhe pasojat, shkalla e përgjegjësisë e kryerësit, nxitjet e brendshme, rrethanat në të cilat është kryer kundërvajtja, qëllimi i shprehur, vetitë morale dhe qëndrimi i kryesit pas veprimit të bërë” .

Komisioni për Arbitrazh nuk gjeti se në pjesën arsyetuese të vendimit të Komisionit Disiplinor është aplikuar saktë dhe në mënyrë korrekte dispozita e nenit23 të Rregullores Disiplinore.

Komisioni për Arbitrazh ex-officio kujdeset për shkeljet me rëndësi esenciale të dispozitave procesurale. Në këtë drejtim edhe pse KB “Peja”nuk e thekson në ankesën e saj, Komisioni për Arbitrazh gjenë se pika IV e vendimit të Komisionit Disiplinorqë ka të bëjë me përfaqësuesin zyrtarë të KB “Peja” është kundërthënëse.

Në këtë pikë z. Gazmend Pupovcit i shqiptohet masa disiplinore “ndalim i ushtrimit të detyrës, në kohëzgjatje prej një viti” , ndërsa në pjesën arsyetuese të vendimit thuhet se nga Komisari i Garave është propozuar që ndaj z. Gazmend Pupovcit zyrtarë i KB “Peja” të iniciohet procedura disiplinore.Prandaj, nuk është qartë se pse Komisioni Disiplinor nuk inicoi procedurë disiplinore por vendosi që z. Pupovci të ja shqiptojë masën disiplinore të ndalimit të ushtrimit të detyrës, në kohëzgjatje prej një viti.

Komisioni për Arbitrazh potencon faktin se gjatë rivendosjes, Komisioni Disiplinor përveç dispozitave të cekura në vendimin fillestar duhet të merr parasysh edhe nenin 16 pika 6 dhe nenin 21 të Rregullores Disciplinore dhe pas administrimit të drejtë të provave të bie një vendim të ligjshëm.